Standardy bytů

ÚvodStandardy bytů

Bytový dům König I

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

 

Předmětem rekonstrukce a nástavby bytového domu König I je dvoupodlažní budova nachádzající se na stavebním pozemku: Hradišťská 305, Ostrožské Předměstí, Uherský Ostroh.

Základové konstrukce
Předpokládané založení objektu je na základových pasech. Základy v suterénu jsou provedeny z kamene prolévaného betonem. Úroveň základové spáry v suterénu je 500 mm pod podlahou. Základy přístavby jsou provedeny z kamene prolévaného betonem. Úroveň základové spáry je v hloubce 1 500 mm pod úrovní okolního terénu. Úroveň základové spáry v 1NP původního objektu je v hloubce cca 1 270 mm pod přilehlým terénem. Základ je betonový, prokládaný kamenem. Pro účely tohoto projektu je únosnost základových konstrukcí dostatečná.

Svislé nosné konstrukce
Objekt byl v průběhu užívání několikrát rozšířen. Z tohoto důvodu je obvodový plášť vyzděný z různých zdících prvků (cihla plna pálena, plynosilikátové tvárnice, cihly metrického formátu). V suterénu je část stěn vyzděna z kamene a část z cihel plných pálených. Stropy nad suterénem jsou tvořeny cihelnou klenbou, která je rozepřena do nosných stěn suterénu pod úrovní přilehlého terénu.

V rámci rekonstrukce jsou navrženy nové svislé konstrukce. V rekonstruované části objektu (1NP a 2NP) budou svislé nosné konstrukce doplněny o nové mezibytové stěny z pórobetonových tvárnic YTONG STATIK P4-550 rozměrů 599x249x250 mm, které budou zděny na systémovou maltu pro tenké spáry. Stavební otvory v nových pórobetonových stěnách budou překlenuty systémovými překlady YTONG. Případné dozdění obvodového zdiva v 1NP a 2 NP bude provedeno z pórobetonových tvárnic YTONG LAMBDA YQ P2-300 rozměrů 375x249x499 mm zděných na systémovou maltu pro tenké spáry.

Nástavba 3NP bude provedena také jako zděná stavba. Obvodové zdivo 3NP bude vyzděno z pórobetonových tvárnic YTONG LAMBDA YQ P2-300 rozměrů 375x249x499 mm zděných na systémovou maltu pro tenké spáry. Nové mezibytové stěny ve 3 NP budou vyzděny z pórobetonových tvárnic YTONG STATIK P4-550 rozměrů 599x249x250 mm na systémovou maltu pro tenké spáry. Obvodové stěny budou z vnější strany zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím systémem.

Vodorovné nosné konstrukce
Stávající stropy nad suterénem jsou tvořeny cihelnou klenbou, která je rozepřena do nosných stěn suterénu pod úrovni přilehlého terénu. Stropy nad původní částí objektu jsou dřevěné trámové. V místě přístavby u hlavního vchodu je strop pravděpodobně montovaný železobetonový.

V rámci rekonstrukce bude vybourán stávající dřevěný trámový strop nad 1NP i nad 2 NP. Nad 1,2,3NP budou zřízeny nové montované stropy v systému YTONG EKONOM Stropní systém je složen z nosníků a vložek. Nosníky tvoří příhradová prostorově svařovaná výztuž zalitá do betonové patky. Stropní vložky jsou vyrobeny z pórobetonu. Systémová stropní konstrukce bude lokálně doplněna o přídavnou tahovou a smykovou výztuž podle statického návrhu.

Schodiště
Stávající schodiště spojující první a druhé nadzemní podlaží je provedeno jako železobetonové monolitické schodiště s teracovou dlažbou. V souvislostí s provedením nástavby je navrženo nové železobetonové schodiště spojující druhé nadzemní podlaží, třetí nadzemní podlaží. Nášlapnou vrstvu schodiště bude tvořit keramická dlažba.

Zastřešení
Stávající objekt je zastřešen šikmou valbovou střechou s dřevěnou nosnou konstrukci a střešním pláštěm se skládanou plechovou krytinou. Stávající střecha bude v souvislosti s provedením nástavby zbourána. Zastřešení nástavby bude řešeno novou plochou střechou. Nosná konstrukce střechy bude provedena ze systémové stropu YTONG EKONOM. Střešní plášť bude tvořen parozábranou z SBS modifikovaného asfaltového pásy, tepelně izolační a spádové vrstvy z polystyrenu EPS, separační geotextilie a střešní hydroizolační fólie tl. 1,8 mm.

Vnitřní příčky a nenosné stěny
V 1NP, 2NP a 3NP budou nové vnitřní příčky vyzděny z pórobetonových tvárnic YTONG KLASIK rozměrů 125x249x599 mm vyzděných na systémovou maltu pro tenké spáry. Stavební otvory v příčkách budou překlenuty systémovými překlady YTONG.

V nástavbě 3NP budou nové vnitřní příčky vyzděny z pórobetonových tvárnic YTONG KLASIK rozměrů 125x249x599 mm a 150x249x599 mm vyzděných na systémovou maltu pro tenké spáry. Stavební otvory v příčkách budou překlenuty systémovými překlady YTONG.

Podhledy
V 1NP, 2NP a 3NP domu budou instalovány zavěšené sádrokartonové podhledy na podkonstrukcí ze systémových ocelových profilů a opláštěním ze sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm.

Vnější výplně otvorů
V rámci řešeného projektu budou demontovány všechny stávající výplně stavebních otvorů.
Do stávajících i nových stavebních otvorů ve fasádě budou osazeny nová okna a nové vstupní dveře. Všechny nová okna budou mít rám z plastových šestikomorových profilů se zasklením izolačními trojskly a kompozitovými distančními rámečky. Kvůli eliminaci hluku od dopravy při větrání budou rámy okenních křídel v jižní fasádě vybaveny akustickými okenními štěrbinami EHA2 pro přívod vzduchu do obytných místností. Přívodní okenní štěrbiny EHA2 automaticky přivádí čerstvý vzduch do místností na základě vnitřní relativní vlhkosti. S akustickým příslušenstvím efektivně zabraňuje pronikání venkovního hluku.

Nové vstupní dveře do objektu jsou navrženy s plastovými rámy z komorových profilů. Plné výplně budou zatepleny PU deskou tloušťky 40 mm, zasklení bude provedeno izolačními trojskly. Zaklení bude začínat minimálně 400 mm nad podlahou, prosklené části dveří budou ve výšce 800 a 1400 mm vybaveny reflexním pruhem.

Vnitřní výplně otvorů
Vstupní dveře do bytu jsou navrženy jako bezpečnostní dveře s vícebodovým zamykáním do systémových obložkových zárubní.

Všechny ostatní vnitřní dveře budou dřevěné s křídly z dřevotřísky a povrchovou úpravou z CPL laminátu s dekorem podle výběru investora. Otvíravá dveřní křídla budou osazeny do obložkových zárubní.

Komíny
Vytápění jednotlivých bytů v 2 NP bude řešeno plynovým kondenzačním kotlem. Odkouření bude zajištěno plastovým koaxiálním komínem Ø80/125 mm. Vnitřní trubka odvádí spaliny od kotle, vnější trubka přivádí spalovaný vzduch. Tento komín bude v provedení vhodném pro uzavřený plynový spotřebič.

Podlahy
Podlahy na terénu budou obecně tvořeny tepelně izolační vrstvou z polystyrenu EPS 100S tl. 140 mm, separační PE folie, roznášecí vrstvy z litého cementového potěru nebo anhydritového potěru a nášlapné vrstvy podle účelu místnosti. V místnostech, ve kterých bude řešeno podlahové vytápění, budou nad tepelnou izolaci vkládány systémové polystyrenové desky pro uchycení potrubí podlahového vytápění. Podlaha ve 2 NP a 3NP bude tvořena kročejovou izolací z elestifikovaných desek z pěnového polystyrenu s nízkou dynamickou tuhostí tloušťky 40 mm, separační fólie, litého anhydritového potěru tloušťky minimálně 40 mm a nášlapné vrstvy podle účelu místnosti.

Úpravy povrchů
V interiéru bude na zdivo provedena tenkovrstvá sádrová omítka v minimální tloušťce 4 mm. V koupelnách, na WC budou na omítku provedeny keramické obklady, v prostoru kuchyňské linky budou na omítku provedeny keramické obklady po dohodě s investorem. Všechny omítané vnitřní povrchny budou opatřeny výmalbou. Nejdříve se provede penetrace podkladu, následně základní ředěný nátěr a 2x finální nátěr vnitřní disperzní barvou.

V exteriéru bude použita systémová tepelně izolační omítka vyztužená skelnou tkaninou. Pro vnější omítku se použijí systémové zakládací profily, rohové profily a podobně. Finální vrstvu fasády bude tvořit probarvená silikátová omítka.

Teplo, voda, kanalizace, elektrické rozvody
Řešená stavba je napojena stávajícími přípojkami na veřejný vodovod, plynovod, elektrické vedení NN a splaškovou kanalizaci. Kapacitně jsou stávající přípojky dostačující, z provozních důvodů je navržena pouze nová přípojka splaškové kanalizace

Zdrojem tepla pro vytápění/chlazení a ohřev TUV budou : tepelné čerpadlo/čerpadla pro bytový dům, podlahové vytápění/chlazení, každá bytová jednotka: měřič tepla, teplé vody, studené vody. V budově bude také proveden rozvod studené pitné vody, teplé užitkové vody, bude položena vnitřní splašková kanalizace, vnitřní elektroinstalace a rozvod slaboproudých vedení. Na střeše domu bude umístěn bleskosvod s uzemněním do základových konstrukcí.

Zpevněné plochy
V rámci tohoto projektu jsou navrženy 2 typy zpevněných ploch – plocha pro pojezd osobních automobilů a plocha pro pěší.

Plocha pro pojezd osobních automobilů do 3,5 t je navržena v místě sjezdu na pozemek a pro parkování osobních automobilů. Tato plocha je navržena v mírném spádu, stoupá směrem od komunikace. Po obvodu je ohraničena silničními obrubníky mm osazenými do betonového lože. Odvodnění plochy bude zajištěno příčným spádem, který odvádí stékající dešťovou vodu do dešťové kanalizace. Zpevněné plochy pro pěší slouží pro pohyb osob kolem bytového domu. Plochy pro pěší budou výškově řešeny tak, aby zachycená dešťová voda stékala do okolních nezpevněných zatravněných ploch. Po obvodu budou plochy ohraničeny zahradními obrubníky.
Po dokončení stavebních prací dojede k zatravnění stavbou dotčených nezpevněných ploch. V zeleném pásu u jižní fasády domu budou vysazeny nízké okrasné keře s výškou do 1 m. V zatravněné ploše mezi východní hranicí stavebního pozemku a zpevněnou plochou parkoviště budou vysazeny okrasné keře nebo listnaté stromy s výškou do 5 m a průměrem koruny cca 3-4 m.

Vybavení bytu:

koupelny, WC:
příprava voda, elektřina
sanita Jika (typ Concept)
sprchová vanička resp. vana, skřínka + umyvadlo, WC+geberit
obklady Rako, dlažba Villeroy/boch

Kuchyně:
příprava voda, elektřina, světlo
podlahy Laminátová podlaha Eurowood Purus 8mm
(kuchyňská linka, spotřebiče – není součastí vybavení, bude se řešit individuálně)

Podlahy – dlažba Rako/ La Ceramica Factory, alternat. Laminátová podlaha Eurowood Purus 8mm
(kuchyňská linka, spotřebiče – není součastí vybavení, bude se řešit individuálně)

Pokoje:
příprava elektřina, wifi,
podlaha Laminát Eurowood Purus 8mm

Předsíň, šatna:
příprava elektřina, zvonek
podlaha Laminát Eurowood Purus 8mm

Dveře: bytové jednotky:
vchodové: Eurowood bezpečnostní, ocelová bezpečnostní zárubeň, zvukovo izolační, protipožární, bezpečnostní zámek, klika
interiérové Eurowood, dřevodekor resp. bílá, CPL laminát/ folie, + obložková zárubeň, klika,

Topení, chlazení, voda:
3 tepelná čerpadla pro bytový dům – podlahové topení/chlazení + ohřev TUV
v bytových jednotkách měřiče – teplo, studená voda, teplá voda, termostat na teplo